موفقیت با جادوی کلمات (1)

موفقیت با جادوی کلمات (1)

آیا تاكنون عمیقا تحت تاثیر سخنان كسی قرار گرفته اید ؟ آیا هنوز كلمات جان، اف كندی ،وینسون چرچیل، یا مارتین لوتركینگ را به خاطر می آورید؟

این اشخاص با كلام نافذ خود نه فقط من و شما، بلكه ملتی را تحت تاثیر قرار دادند، و حتی بعد از مرگشان هم هنوز سخنانشان دیگران را تكان می دهد. اما آیا هرگز به این فكر افتاده اید كه كلماتی كه بطور عادتی از آنها استفاده می كنید دارای چه قدرت جادویی برای ایجاد روحیه مثبت و یا ایجاد غم و افسردگی هستند؟

آیا كلماتی كه بكار می برید، سازنده اند یا نابود كننده؟ آیا در شما امید ایجادمی كنند یا نومیدی؟

برای اینكه تاثیر شگفت انگیز كلمات را در تغییر روحیه دریابید این بار كه خواستید به بیان احساسات خود بپردازند، آگاهانه در انتخاب كلمات، دقت كنید. كلمات چنان قدرتی دارند كه می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند یا رابطه ای را به نابودی كشانند و یا آنرا محكمتر كنند برداشت و احساس ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است كه به آن چیز می دهیم كلماتی كه آگاهانه یا نا آگاهانه برای بیان یك وضعیت انتخاب می كنیم بلافاصله معنای آن را در نظرمان دگرگون می كنند و در نتیجه احساسمان را تغییر می دهند اگر ضمن تعریف واقعه ای آن را فاجعه بنامید ویا آن را كمی مایوس كننده بخوانید احساستان در برابر آن فرق نمی كند؟ اگر مساله ای را  مشكل بزرگ و یا  اشكال جزئی قلمداد كنید، آیا شدت احساستان نسبت به آن یكسان است؟ اگر موضوعی را كه به آن ایمان دارید با من در میان گذارید و من بگویم اشتباه است چه؟ اگر بگویم افكارتان بكلی غلط است چه ؟ بدتر از آن اگر بگویم دروغ می گوئید  چه ؟

آیا این طرز سخن گفتن روابط ما را تیره نمی كند؟

سالھا پیش ، كشفی كردم كه برای همیشه بر زندگی من اثر گذاشت .در یك جلسه اداری، با دو نفر از همكاران نشسته بودیم كه خبر بدی به ما رسید. شدت احساسات هر یك از ما نسبت به آن خبر متفاوت بود.مهمتر آنكه هر یك از ما، احساس ش را با كلمه متفاوتی بیان می كرد. من می گفتم خشمگینمه دومی می گفت آزرده ام و سومی اظھار می كرد  ناراحتم.  یادم است كه كلمه ناراحت برای بیان چنان وضعیتی ، در نظر من بسیار احمقانه جلوه می كرد !من ناراحت نبودم و جالب اینكه نه چنین احساسی داشتم و نه برای بیان آن از چنان كلمه ای استفاده می كردم. با خود فكر كردم اگر نوع كلماتی را كه بكار می بریم تغییردهیم، آیا در الگوی عاطفی ما نیز تغییر ایجاد می شود؟ پس از آن جلسه، با خودم عهد كردم كه به مدت ده روز، هر گاه از جا درفتم، بجای كلمات خشم و عصبانیت از كلمات آزردگی و ناراحتی استفاده كنم. نتیجه برایم تعجب آور بود . فقط با تغییر كلمه ای كه عادتا بكار می بردم شدت احساس منفی من كاهش یافت . گفتن این جمله كه این موضوع مرا می رنجاند  به كلی الگوی قبلی مرا در هم ریخت. بزودی از كلمات دیگری هم استفاده كردم، مثلا دارید خلق مرا تنگ می كنید. در نظر بگیرید كه از دست كسی عصبانی هستید و در حالی كه قیافه بی تفاوتی گرفته اید به اواین جمله را می گوئید. یكی از كلماتی را كه به طور معمول برای بیان احساسات منفی خود بكار می برید انتخاب كنید، آنگاه كلمه دیگری را بجای آن بگذارید كه الگوی قبلی را در ھم بریزد و یا دست كم شدت احساس را كم كند. هنگامی كه برای بیان حالتی از كلمات تازه و غیر معمول استفاده می كنید بر چسب تازه ای به آن حالت می زنید. مثل آنكه دكمه حیاتی دیگری را فشار داده باشید. نه فقط از نظر عقلانی، بلكه از نظر عاطفی و احساسی دگرگون می شوید.

كلمات، دستگاههایی را در بدن ما به كار می اندازند.

اگر در این مورد شك دارید، در نظر بگیرید كه كسی به شما ناسزایی بگوید. در اینصورت نه فقط از نظر فكری، بلكه به احتمال زیاد از نظر جسمی نیز تغییراتی درفیزیولوژی بدن شما ایجاد می شود. من كلماتی را كه بلافاصله موجب تغییر عواطف و یا كاهش و افزایش شدت احساسات می شوند،   كلمات دگرگون كننده می نامم.لغاتی را كه عادتا بكار می برید و دائما از آنھا برای بیان عواطف و احساسات خود استفاده می كنید، تغییر دهید تا بلافاصله نحوه تفكر، احساس، و زندگیتان عوض شود.این یكی از ساده ترین و در عین حال نیرومند ترین ابزارهایی است كه زندگی هر كسی رادر یك لحظه دگرگون می كند. بیشتر ما كلماتی را طبق معمول برای بیان تجارب زندگی خود بكار می بریم، نا آگاهانه انتخاب می كنیم.غالبا برای تشریح عواطف خود از كلماتی استفاده می كنیم، بدون آنكه فكر كنیم این كلمات ممكن است چه اثری بر ما یا دیگران داشته باشند. این كلمات بخشی از مجموعه لغات عادتی ما ھستند و عملا احساسی را نسبت به زندگی خود داریم شكل می دهند. به عنوان مثال بسیاری از مردم از كلماتی نظیر  خفت یا افسردگی برای بیان تقریبا هر نوع تجربه نا خوشایند استفاده می كنند. ا گر چیزی بگوئید كه خوششان نیاید  خفیف یا افسرده می شوند . اگر نظرشان را بپرسید، باز ھم خفیف و افسرده می شوند . ھر چیزی آنھا را خفیف و افسرده می كند، زیرا از بر چسب این كلمات تقریبا برای ھر تجربه ای استفاده می كنند . سعی كنید لغاتی را كه برای بیان عواطف خود بكار می برید گسترده تر كنید تا اینكه كلماتتان آن حالات عاطفی و احساسی را كه انتظار دارید، در دیگران بوجود آورد.

اهمیت زبان در درك زندگی چه اندازه است؟

این موضوع، مطلقا اساسی است. كلماتی را كه به تجارب خود نسبت می دهیم،به سادگی بصورت تجارب ما در می آیند.مارك تواین زمانی گفته بود  كلمه مناسب عامل بسیار نیرومندی است.هرگاه كلمه مناسبی را بكار می بریم ھم جسم و هم درروح اثر می گذارد و آدم را مثل برق از جا می پراند .چه كلماتی تاثیر نیرومندتری بر شما دارند؟  كلمات نوازشگر؟  تحسین آمیز؟ اعجاب آور؟ اغراق آمیز؟ بیشتر مردم بی ش از چند هزار كلمه بلد نیستند. اگر در نظر بگیرید زبان انگلیسی كه ازنظرتعداد لغت غنی ترین زبانهای دنیاست بین 500 تا 750 هزار لغت دارد، متوجه می شوید كه ما بطور معمول بیش از دو درصد كلمات زبان خود را بكار نمی بریم!بدتر آنكه خیلیھا برای بیان عواطف همیشگی خود از ده،پانزده و حداكثر بیست كلمه بیشتر استفاده نمی كنند كه از آن میان نیمی از آنھا نیز منفی ھستند. آیا برای بیان احساس خود چه برای خود و چه برای دیگران بطور معمول از چند لغت استفاده می كنید؟ چند كلمه را ھم اكنون می توانید بروی كاغذ بیاورید؟آیا اگر بخواھید در برابرجمعی از مردم سخن بگویید عصبی می شوید؟ آیا دل پیچه می گیرید ؟ تنفستان تند می شود؟ ضربان قلبتان بالا می رود ؟دستتان می لرزد؟این احساسات سالھا زندگی كارلی سیمون را مختل كرد. اما كسان دیگری یاد گرفته اندكه چگونه از این احساسات به سود خود استفاده كنند .مثلا  بروس اسپرینگستین این احساسات جسمی را هیجان می نامد و آنھا را برای ایجاد حالت آمادگی ،طبیعی و مثبت می شمارد این احساسات به او یاد آور می شود كه ھم اكنون باید برنامه بسیار جالبی را برای هزاران نفر اجرا كند . از نظر او بالا رفتن ضربان قلب دشمن انسان نیست، بلكه حامی اوست. این بار كه در مركز توجه جمعی قرار گرفتید و میزان آدرنالین خونتان بالا رفت نام آن را هیجان بگذارید نه ترس. وقتی بر چسب خاصی به چیزی زدیم نسبت به آن احساس خاصی ھم پیدا می كنیم. این موضوع خصوصا در مورد بیماریھا صادق است.

تحقیقات نشان داده است كه كلمات سرطان و سكته قلبی غالبا بیماران را وحشتزده می كند و آنھا چنان بیچاره و افسرده می شوند كه عملا سیستم دفاعی بدنشان دچار اختلال می گردد.

برعكس معلوم شده است كه اگر بیماران، افسردگی ناشی از بعضی برچسبها را از خود دور كنند و بدانند كه جسم آنان برای بهبود به چه كارھایی نیاز دارد سیستم دفاعی آنان غالبا فعال می شود. دكتر نورمان كازینز هنگام بحث درباره  كلمات دگرگون كننده گفته است كلمات می توانند موجب بیماری یا مرگ شوند. لذا پزشكان عاقل در گفتگوی با بیماران باید بسیار دقیق باشند . برای بیان سلامت جسمانی خود كلماتی را با دقت انتخاب كنید. كسانی كه از كلمات ضعیف استفاده می كنند، زندگی عاطفیشان هم ضعیف است. و كسانی كه ذخیره لغاتشان غنی است جعبه رنگی در اختار دارند كه تجاربشان را نه فقط برای دیگران، بلكه برای خودشان هم رنگینتر جلوه می دهد. امروز چگونه می توانید رنگهایی به  جعبه رنگ عاطفی  خود بیفزایید؟ چه كلمات مثبت و روحیه سازی می توانید به كلمات عادتی اضافه كنید . اگر مرتبا از این كلمات استفاده كنید زندگی شما تا چه حد شیرین تر می شود.

برگرفته از کتاب راز موفقیت انتونی رابینز

نظر کاربران

برگشت به بالا